top of page

Algemene voorwaarden

Op alle Trainingen zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. De Klant verklaart het aanvraagformulier naar

waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. 

In de bijgevoegde Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Klant: degene aan wie de gedragstherapeute voor paarden diensten aanbiedt.

  • De Gedragstherapeute: degene die de Training organiseert en daartoe met de klant een overeenkomst is aangegaan.

  • Het Paard: het Paard of de pony zoals omschreven in het Aanvraagformulier.

  • De Training: een individuele training (de Training die de Trainer aan één klant aanbiedt) dan wel een Groepstraining (de Training die de Trainer aan meerdere Klanten tegelijk aanbiedt gedurende een of meerdere dagen).

  • Het Aanvraagformulier: het formulier zoals door de Klant is ingevuld en aan de Trainer is geretourneerd.

  • De Trailer: de paardentrailer of paardenvrachtwagen zoals door de Klant te beschikking gesteld.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die de Trainer in het kader van zijn bedrijf aangaat.

 

1.2 De Klant verklaart zich door ondertekening, dan wel digitale verzending, van het Aanvraagformulier uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van het Aanvraagformulier en deze Algemene Voorwaarden.

 

1.3 Algemene Voorwaarden van de Klant gelden niet en worden door de Trainer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Klant ondertekende, dan

wel digitaal verzonden, Aanvraagformulier door de Trainer (retour) is ontvangen.

 

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

2.3 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na afloop van elke Training/les.

 

Artikel 3 Risicoacceptatie en aansprakelijkheid

3.1 De Klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het trainen van en het omgaan met paarden en pony’s, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de training.

 

3.2 De Trainer, daaronder begrepen de door de Trainer ingeschakelde derden, is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de Klant of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door haar met de Trainer gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Trainer.

 

3.3 De Klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade die de Trainer en derden lijden, die wordt toegebracht door het Paard.

 

3.4 De Klant vrijwaart de Trainer tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die is ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.5 De aansprakelijkheid van de Trainer is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Trainer uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat de Trainer onder die verzekering draagt. Desgewenst ontvangt de Klant een extract van de aansprakelijkheidspolis van de Trainer.

 

3.6 Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de Trainer beperkt tot € 500,- per gebeurtenis.

 

Artikel 4 Foto- en filmmateriaal

 

4.1 De Trainer zal de Klant vooraf informeren indien tijdens een Training foto- en/of filmmateriaal wordt gemaakt.

 

4.2 De Klant geeft Trainer toestemming om foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor promotie, website, documentatie en publicatiedoeleinden.

 

4.3 Indien de Klant bezwaar heeft tegen het gebruik door Trainer van het foto- of filmmateriaal, zal Klant dit voorafgaande aan de Training, desgewenst schriftelijk of per email kenbaar maken aan Trainer.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De Trainer hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de Klant wenst af te nemen.

 

5.2 Alle prijzen, tarieven en vergoedingen van de Trainer zijn onder voorbehoud van prijswijzingen.

 

Artikel 6 Groepstraining

6.1 Betaling van een Training die betrekking heeft op een groepsactiviteit dient voor de in de factuur gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

 

6.2 Indien de Klant niet binnen de in de factuur betaalde termijn betaalt, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.

 

6.3 Iedere Training die betrekking heeft op een groepsactiviteit wordt door de Trainer aangegaan onder voorbehoud van voldoende deelname en capaciteit. Zonder voldoende deelname dan wel capaciteit, heeft de Trainer het recht een Training betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

 

6.4 In geval van een situatie zoals genoemd in artikel 6.3 zullen reeds door de Klant betaalde inschrijfgelden binnen zeven werkdagen aan de Klant worden geretourneerd. Het maken van een nieuwe afspraak door de Klant met de Trainer behoort ook tot de mogelijkheden.

 

6.5 Bij annulering door de Klant van een Training betreffende een groepsactiviteit kan door de Trainer tot drie weken voor aanvang van de Training 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor de aanvang van de Training 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

6.6 Indien de Klant een Training betreffende een groepsactiviteit onverhoopt annuleert binnen zeven dagen voor aanvang van de Training, kan de Trainer de Klant de volledige kosten van de Training in rekening brengen.

 

6.7 De Klant kan een vervangende deelnemer aanmelden.

  

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op iedere overeenkomst tussen Klant en de Trainer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

7.2 Bij eventuele geschillen is de rechter uit het arrondissement van de vestigingsplaats van de Trainer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Trainer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

7.3 De Klant en Trainer zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende afspraken

 

Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant verklaart eigenaar te zijn van het in het Aanvraagformulier omschreven Paard of in elk geval opdracht dan wel toestemming te hebben van de eigenaar voor het sluiten van onderhavige overeenkomst.

 

2. Als tussen het moment waarop het Aanvraagformulier is ingevuld en het moment waarop de Training wordt gegeven, sprake is van gewijzigde omstandigheden (zoals blessures, aandoeningen, een verslechtering van het gedrag van het Paard), dient de Klant dit voor aanvang van de Training aan de Trainer kenbaar te maken.

 

3. De Klant verklaart dat het Paard – met uitzondering van bijzonderheden opgenomen in het Aanvraagformulier of nadien gemeld – in goede gezondheid verkeert, ingeënt en ontwormd is (of is gecontroleerd middels mestonderzoek) en vrij is van besmettelijke ziekten. Dit zodat de gezondheid van de overige paarden die deelnemen aan de Training niet in gevaar komt.

 

4. De Klant is steeds aanwezig tijdens de Training, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

5. De Klant dient tijdens de Training degelijke en veilige (rij)kleding, handschoenen en dichte schoenen met goed grip te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

6. Indien de Trainer dit nodig acht, zal op verzoek de Klant een veiligheidscap met kinband moeten dragen die voldoet aan de veiligheidseisen onder de CE/EN 1384 norm.

 

7. Op instructie van de Trainer draagt de Klant zorg voor bescherming van de paardenbenen met peesbeschermers en springschoenen. Het staat de Trainer vrij het paardenhoofd te beschermen met een door de Trainer meegebrachte hoofdbeschermer.

 

Inspanningsverplichting 

De Training bestaat uit training van het Paard en de Klant. Afhankelijk van de aard van het probleem, zal de Trainer éérst het probleem proberen weg te trainen bij het Paard en dan de Klant leren hoe moet worden omgegaan met het Paard. Andere problemen vergen weer een gecombineerde training van Paard en Klant. De Klant is zich er bij het aangaan van de overeenkomst bewust, dat het om een training met levende wezens gaat en dat de prestatie van de Trainer een inspanningsverplichting inhoudt. 

 

Onvoorziene omstandigheden 

De Trainer behoudt zich het recht voor om een Training te allen tijde uit te stellen of af te breken in verband met onvoorziene omstandigheden. In dit geval zal in overleg met de Klant een nieuwe datum voor de Training worden vastgesteld. In geen geval is de Trainer gehouden tot aanvullende of vervangende schadevergoeding.

 

Trailerlaadtraining 

1. Bij een trailerlaadtraining kan worden gebruikgemaakt van de hulp van de klant indien de Trainer dit nodig acht.

 

2. De Klant zal voor aanvang van de Trailerlaadtraining er voor zorgdragen dat de Trailer is aangekoppeld of klaarstaat, zonder bodembedekking (geen stro of zaagsel op de bodem) en er een gevuld hooinet aanwezig is.

 

3. Op instructie van de Trainer dient de Klant de Trailer op een zachte bodem (zoals zand of gras) te zetten en in een omheind gedeelte, om de kans op schade aan het Paard zo veel mogelijk te beperken.

 

4. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals regen) kan de laadklep van de Trailer glad worden waardoor het Paard kan uitglijden over de klep. De Trainer kan in dit geval de Training tijdelijk stopzetten tot de weersomstandigheden weer gunstig zijn of de Training uitstellen. Indien de Training wordt uitgesteld, wordt in overleg een nieuwe datum ingepland waarop de Training wordt voortgezet.

 

Zadelmak training

 1. Bij een zadelmak training kan worden gebruikgemaakt van de hulp van de klant indien de Trainer dit nodig acht.

 

2. De Klant zal voor aanvang van de zadelmak training er zorg voor dagen dat er juist harnachement aanwezig is. In overleg kan de Trainer een kaptoom en barebackpad uit eigen beheer meenemen om in te zetten tijdens deze training.

 

3. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals regen) kan er afhankelijk van de omgeving moddervorming ontstaan, waardoor het paard kan uitglijden. De Trainer kan in dit geval de Training tijdelijk stopzetten tot de weersomstandigheden weer gunstig zijn of de Training uitstellen.

 

Betalingen

 1. De Klant zal het afgesproken bedrag na afloop van iedere Training contant en gepast aan Trainer voldoen. Partijen kunnen ook overeenkomen dat het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op een door de Trainer aangegeven bankrekeningnummer, eventueel middels betaalverzoek vanuit de Trainer.

 

2. Indien een Training van het Paard in de ogen van de Trainer geen kans van slagen heeft, zal de Trainer dit bespreken met de Klant en geen trainingskosten in rekening brengen voor die Training. De overeengekomen reiskosten kunnen wel in rekening worden gebracht.

3. Indien een overeengekomen Training niet tijdig wordt afgemeld (48 uur voorafgaand aan de geplande Training) worden er 30% annuleringskosten in rekening gebracht. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de geboekte type Training.

  

Verzekering

 1. De Klant dient in het bezit te zijn van een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA), diefstalverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen zoals het Paard en het harnachement adequaat te verzekeren. De Klant verklaart dat genoemde verzekeringen geldig zijn op het moment van uitvoeren van de Training.

 

2. Klant stelt ten behoeve van de Trailerlaadtraining een paardentrailer gekoppeld aan een motorvoertuig of een paardenvrachtwagen ter beschikking aan de Trainer. Klant dient zorg te dragen voor een adequate motorvoertuigenverzekering ten behoeve van het motorvoertuig en de paardentrailer en/of een paardenvrachtwagen.

bottom of page