top of page

Algemene voorwaarden

Op alle Trainingen zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden van toepassing. De Klant verklaart het aanvraagformulier naar

waarheid te hebben ingevuld, de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud daarvan. 

In de bijgevoegde Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Klant: degene aan wie de gedragstherapeute voor paarden diensten aanbiedt.

 • De Gedragstherapeute: degene die de Training organiseert en daartoe met de klant een overeenkomst is aangegaan.

 • Het Paard: het Paard of de pony zoals omschreven in het Aanvraagformulier.

 • De Training: een individuele training (de Training die de Trainer aan één klant aanbiedt) dan wel een Groepstraining (de Training die de Trainer aan meerdere Klanten tegelijk aanbiedt gedurende een of meerdere dagen).

 • Het Aanvraagformulier: het formulier zoals door de Klant is ingevuld en aan de Trainer is geretourneerd.

 • De Trailer: de paardentrailer of paardenvrachtwagen zoals door de Klant te beschikking gesteld.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten die de Trainer in het kader van zijn bedrijf aangaat.

 

1.2 De Klant verklaart zich door ondertekening, dan wel digitale verzending, van het Aanvraagformulier uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van het Aanvraagformulier en deze Algemene Voorwaarden.

 

1.3 Algemene Voorwaarden van de Klant gelden niet en worden door de Trainer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de Klant ondertekende, dan

wel digitaal verzonden, Aanvraagformulier door de Trainer (retour) is ontvangen.

 

2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

2.3 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen na afloop van elke Training/les.

 

Artikel 3 Risicoacceptatie en aansprakelijkheid

3.1 De Klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het trainen van en het omgaan met paarden en pony’s, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de training.

 

3.2 De Trainer, daaronder begrepen de door de Trainer ingeschakelde derden, is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor de Klant of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de door haar met de Trainer gesloten overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Trainer.

 

3.3 De Klant is aansprakelijk voor elke vorm van schade die de Trainer en derden lijden, die wordt toegebracht door het Paard.

 

3.4 De Klant vrijwaart de Trainer tegen eventuele aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die is ontstaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

3.5 De aansprakelijkheid van de Trainer is steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Trainer uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat de Trainer onder die verzekering draagt. Desgewenst ontvangt de Klant een extract van de aansprakelijkheidspolis van de Trainer.

 

3.6 Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van de Trainer beperkt tot € 500,- per gebeurtenis.

 

Artikel 4 Foto- en filmmateriaal

 

4.1 De Trainer zal de Klant vooraf informeren indien tijdens een Training foto- en/of filmmateriaal wordt gemaakt.

 

4.2 De Klant geeft Trainer toestemming om foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor promotie, website, documentatie en publicatiedoeleinden.

 

4.3 Indien de Klant bezwaar heeft tegen het gebruik door Trainer van het foto- of filmmateriaal, zal Klant dit voorafgaande aan de Training, desgewenst schriftelijk of per email kenbaar maken aan Trainer.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 De Trainer hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de Klant wenst af te nemen.

 

5.2 Alle prijzen, tarieven en vergoedingen van de Trainer zijn onder voorbehoud van prijswijzingen.

 

Artikel 6 Groepstraining

6.1 Betaling van een Training die betrekking heeft op een groepsactiviteit dient voor de in de factuur gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

 

6.2 Indien de Klant niet binnen de in de factuur betaalde termijn betaalt, dan is de Klant van rechtswege in verzuim.

 

6.3 Iedere Training die betrekking heeft op een groepsactiviteit wordt door de Trainer aangegaan onder voorbehoud van voldoende deelname en capaciteit. Zonder voldoende deelname dan wel capaciteit, heeft de Trainer het recht een Training betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

 

6.4 In geval van een situatie zoals genoemd in artikel 6.3 zullen reeds door de Klant betaalde inschrijfgelden binnen zeven werkdagen aan de Klant worden geretourneerd. Het maken van een nieuwe afspraak door de Klant met de Trainer behoort ook tot de mogelijkheden.

 

6.5 Bij annulering door de Klant van een Training betreffende een groepsactiviteit kan door de Trainer tot drie weken voor aanvang van de Training 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor de aanvang van de Training 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

 

6.6 Indien de Klant een Training betreffende een groepsactiviteit onverhoopt annuleert binnen zeven dagen voor aanvang van de Training, kan de Trainer de Klant de volledige kosten van de Training in rekening brengen.

 

6.7 De Klant kan een vervangende deelnemer aanmelden.

  

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1. Op iedere overeenkomst tussen Klant en de Trainer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

7.2 Bij eventuele geschillen is de rechter uit het arrondissement van de vestigingsplaats van de Trainer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Trainer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

7.3 De Klant en Trainer zullen pas een beroep op een rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Aanvullende afspraken

 

Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant verklaart eigenaar te zijn van het in het Aanvraagformulier omschreven Paard of in elk geval opdracht dan wel toestemming te hebben van de eigenaar voor het sluiten van onderhavige overeenkomst.

 

2. Als tussen het moment waarop het Aanvraagformulier is ingevuld en het moment waarop de Training wordt gegeven, sprake is van gewijzigde omstandigheden (zoals blessures, aandoeningen, een verslechtering van het gedrag van het Paard), dient de Klant dit voor aanvang van de Training aan de Trainer kenbaar te maken.

 

3. De Klant verklaart dat het Paard – met uitzondering van bijzonderheden opgenomen in het Aanvraagformulier of nadien gemeld – in goede gezondheid verkeert, ingeënt en ontwormd is (of is gecontroleerd middels mestonderzoek) en vrij is van besmettelijke ziekten. Dit zodat de gezondheid van de overige paarden die deelnemen aan de Training niet in gevaar komt.

 

4. De Klant is steeds aanwezig tijdens de Training, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

5. De Klant dient tijdens de Training degelijke en veilige (rij)kleding, handschoenen en dichte schoenen met goed grip te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

6. Indien de Trainer dit nodig acht, zal op verzoek de Klant een veiligheidscap met kinband moeten dragen die voldoet aan de veiligheidseisen onder de CE/EN 1384 norm.

 

7. Op instructie van de Trainer draagt de Klant zorg voor bescherming van de paardenbenen met peesbeschermers en springschoenen. Het staat de Trainer vrij het paardenhoofd te beschermen met een door de Trainer meegebrachte hoofdbeschermer.

 

Inspanningsverplichting 

De Training bestaat uit training van het Paard en de Klant. Afhankelijk van de aard van het probleem, zal de Trainer éérst het probleem proberen weg te trainen bij het Paard en dan de Klant leren hoe moet worden omgegaan met het Paard. Andere problemen vergen weer een gecombineerde training van Paard en Klant. De Klant is zich er bij het aangaan van de overeenkomst bewust, dat het om een training met levende wezens gaat en dat de prestatie van de Trainer een inspanningsverplichting inhoudt. 

 

Onvoorziene omstandigheden 

De Trainer behoudt zich het recht voor om een Training te allen tijde uit te stellen of af te breken in verband met onvoorziene omstandigheden. In dit geval zal in overleg met de Klant een nieuwe datum voor de Training worden vastgesteld. In geen geval is de Trainer gehouden tot aanvullende of vervangende schadevergoeding.

 

Trailerlaadtraining 

1. Bij een trailerlaadtraining kan worden gebruikgemaakt van de hulp van de klant indien de Trainer dit nodig acht.

 

2. De Klant zal voor aanvang van de Trailerlaadtraining er voor zorgdragen dat de Trailer is aangekoppeld of klaarstaat, zonder bodembedekking (geen stro of zaagsel op de bodem) en er een gevuld hooinet aanwezig is.

 

3. Op instructie van de Trainer dient de Klant de Trailer op een zachte bodem (zoals zand of gras) te zetten en in een omheind gedeelte, om de kans op schade aan het Paard zo veel mogelijk te beperken.

 

4. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals regen) kan de laadklep van de Trailer glad worden waardoor het Paard kan uitglijden over de klep. De Trainer kan in dit geval de Training tijdelijk stopzetten tot de weersomstandigheden weer gunstig zijn of de Training uitstellen. Indien de Training wordt uitgesteld, wordt in overleg een nieuwe datum ingepland waarop de Training wordt voortgezet.

 

Zadelmak training

 1. Bij een zadelmak training kan worden gebruikgemaakt van de hulp van de klant indien de Trainer dit nodig acht.

 

2. De Klant zal voor aanvang van de zadelmak training er zorg voor dagen dat er juist harnachement aanwezig is. In overleg kan de Trainer een kaptoom en barebackpad uit eigen beheer meenemen om in te zetten tijdens deze training.

 

3. Bij ongunstige weersomstandigheden (zoals regen) kan er afhankelijk van de omgeving moddervorming ontstaan, waardoor het paard kan uitglijden. De Trainer kan in dit geval de Training tijdelijk stopzetten tot de weersomstandigheden weer gunstig zijn of de Training uitstellen.

 

Betalingen

 1. De Klant zal het afgesproken bedrag na afloop van iedere Training contant en gepast aan Trainer voldoen. Partijen kunnen ook overeenkomen dat het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op een door de Trainer aangegeven bankrekeningnummer, eventueel middels betaalverzoek vanuit de Trainer.

 

2. Indien een Training van het Paard in de ogen van de Trainer geen kans van slagen heeft, zal de Trainer dit bespreken met de Klant en geen trainingskosten in rekening brengen voor die Training. De overeengekomen reiskosten kunnen wel in rekening worden gebracht.

3. Indien een overeengekomen Training niet tijdig wordt afgemeld (48 uur voorafgaand aan de geplande Training) worden er 30% annuleringskosten in rekening gebracht. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de geboekte type Training.

  

Verzekering

 1. De Klant dient in het bezit te zijn van een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA), diefstalverzekering en ongevallen-ziektekostenverzekering en zichzelf, alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen zoals het Paard en het harnachement adequaat te verzekeren. De Klant verklaart dat genoemde verzekeringen geldig zijn op het moment van uitvoeren van de Training.

 

2. Klant stelt ten behoeve van de Trailerlaadtraining een paardentrailer gekoppeld aan een motorvoertuig of een paardenvrachtwagen ter beschikking aan de Trainer. Klant dient zorg te dragen voor een adequate motorvoertuigenverzekering ten behoeve van het motorvoertuig en de paardentrailer en/of een paardenvrachtwagen.

Algemene voorwaarden – Webshop


Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Horse Signs

Begoniastraat 29

8121DE Olst

Nederland

(Dit is geen bezoekadres)

T

E info@horsesigns.nl

KVK 89897422

BTW nummer NL004768906B91


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;

 • de eventuele kosten van verzending;

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
   

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het retouradres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

 • dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 • die snel kunnen bederven of verouderen;

 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 • voor losse kranten en tijdschriften;

 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken; voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
   

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
   

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
   

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
   

Verlenging

1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindig automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met geschillencommissie.

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

bottom of page